İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler-II

467

Tüm başvurularda istenen belgeler…

Yabancıların ikamet izinleri ile ilgili genel bilgilerden diğer yazımızda bahsetmiştik. Bunu kırmızı yazıya tıklayarak okuyabilirsiniz. Bu yazıda ise ikamet izni için gerekli belgeler konusundan bahsedeceğiz. Ancak bu konu ülkede kalıp kalmama durumunu ilgilendireceğinden mutlaka bir yabancılar hukuku avukatı ile çalışmanız faydanıza olacaktır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun tanımlar başlıklı 3.maddesine göre ikamet izni, Türkiye’de kalma imkanı veren izin belgesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda mevzu bahis kanunun 19.maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılar vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla Türkiye’de kalacak iseler oturma izni almaya mecburdurlar.

 

Yabancı oturma izni almak için öncelikle Göç İdaresi web sitesinin E-İkamet bölümünden girerek randevu almak ve gerekli evraklar ile birlikte randevu günü Göç İdaresi’nde bulunmak gerekir. Oturma izni için gerekli evraklar ikamet izninin türüne göre değişiklik gösterir.

Hedefler, değişimin yönünü kendi lehinize kontrol etmenizi sağlar.

Abdullah Çopur Uzman

Öncelikli olarak sağlık sigortası yapılmalı ve e-ikamet sisteminde randevu alınmalıdır. Randevu alındıktan sonra e-ikamet sisteminden ikamet beyanname formunun çıktısı alınmalı ve form doldurulmalıdır.

6458 sayılı Kanun’un 30.maddesine göre, ikamet tezkeresinin türleri şunlardır;

 1. Kısa dönem ikamet izni
 2. Aile ikamet izni
 3. Öğrenci ikamet izni
 4. Uzun dönem ikamet izni
 5. İnsani ikamet izni
 6. İnsan ticareti mağduru ikamet izni

İkamet izninin türüne göre ilgili kuruma verilmesi gerekli evraklar değişir.

Oturma İzni İçin

Gerekli Evraklar

Kısa Dönem İkamet İzinleri İçin Ortak Belgeler

 • Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
 • Dört adet biyometrik fotoğraf,
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan,
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

(Özel sağlık sigortası yapılacaksa poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Başvuru sırasında sigorta poliçesinin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz edilmelidir. Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyasına sadece poliçenin onaylı örneğini koyulmalıdır).

Kısa Dönem İkamet İzinleri İçin Önemli Bilgiler

 • Başvuru sahibi kira sözleşmesi ile kalıyorsa sözleşmenin noter onaylı örneği de başvuru belgelerine eklenmelidir.
 • Başvuru sahibi otelde kalıyorsa buna ilişkin belgeler de başvuruya eklenmelidir.
 • Başvuru sahibi öğrenci yurtlarında kalıyorsa, yurtta kaldığına dair imzalı ve mühürlü belge de başvuruya eklenmelidir.
 • Akraba dışında üçüncü kişinin yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü ve eğer yanında kalınan kişinin evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü başvuruya eklenmelidir.
 • Eğer şahıs on sekiz yaşından küçük ise, yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname de ilgili makamca talep edilmektedir.
 • Evlilik cüzdanı başta olmak üzere şahsın evli olduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi ilgili makamca talep edilmektedir. (Eğer söz konusu belgeler yurt dışından temin edilmiş ise, noter onaylı Türkçe tercüme ve apostil şerhi olmalıdır).

Kısa Dönem İkamet İzin Türleri ve Özelliklerine Eklenmesi Gereken Evraklar

1. Kısa Dönem İkamet İzni

a. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler

 • Kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar bakımından Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize,
 • Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, imzalı ve mühürlü belge

b. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar 

 • Şahsın talebe konu taşınmazın maliki olduğunu gösteren resmi, imzalı ve mühürlü belge (tapu senedi)

c. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar 

 • Görüşme yapılacak kişi ve ya şirketlerden davet mektubu veya benzeri belgeler (İhtiyaç halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılır ve buna ilişkin ek bilgi ve belge talep edilebilir).

d. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar 

 • Eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösteren belge

e. Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan programlar) 

 • Stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak staj belgesi

f)  Turizm amaçlı kalacaklar 

 • İlgili idari makamın talebi halinde şahsa ilişkin seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

g) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

ğ) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

h) Aile ikamet izninden kısa döneme geçenler

ı) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

i) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

j) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

k) Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu

lKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

2. Aile İkamet İzni

Şahsın kendisinden istenen gerekli belgeler,

 • İkamet beyanname formu
 • 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • Pasaportun aslı
 • Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

Destekleyiciden istenen gerekli belgeler (başvuruda hazır bulunması gerekir)

 • Kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, imzalı belge
 • T.C vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi (eş yabancı ise, pasaport ve izin fotokopisi)
 • Tüm aile bireylerini kapsayan genel sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

3. Öğrenci İkamet İzni

Gerekli belgeler;

 • İkamet beyanname formu
 • 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • Pasaportun aslı
 • Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
 • Kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi

4. Uzun Dönem İkamet İzni

6458 sayılı Kanun’un 42’inci maddesine göre,

‘‘Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir’’.

Gerekli evraklar;

 • İkamet beyanname formu
 • 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • En az 6 ay geçerli pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
 • Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren imzalı ve mühürlü belgenin aslı
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, imzalı belge
 • Adli sicil kaydı
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (
 • Geçerli sağlık sigortası

5. İnsani İkamet İzni

6. İnsan Ticaret Mağduru İkamet İzni

Danışma Hattı!

İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler-II

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Afganistan Post-728-90

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat