Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancılar İçin Çalışma İzni

323

Kendi Nam Ve Hesabına Çalışan Yabancılar

Kendi nam ve hesabına çalışan yabancılar yani herhangi bir kişiye istihdam sağlamadan hizmet veya mal üretimini kendi başına yapanlar bakanlık tarafından ayrı bir kategori altından yabancı çalışma izni başvurusu yapabilmektedir.

Bağımsız çalışma izni adı verilen bu türden izinler; yabancının Türkiye’de kendi nam ve hesabına başkasına bağlı olmadan çalışması anlamına gelmektedir.

Bağımsız çalışma izni, kendi adına çalışacak yabancılara Türkiye’de en az 5 (beş) yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilebilir.

Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi :

Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

Belgenin Verilmesi :

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma iznini bir çok yabancı uyruklu şahıs yanlış anlamış durumdadır. Buradan çıkacak sonuç herhangi bir çalışanı olmayan, SGK sicil numarası olmayan, e-bildirge yetkilisi olmayan fakat vergi mükellefiyeti başlatan yabancının çalışma izni başvurusu yapacağı ve alacağı anlamına gelmemektedir.

Ülkemizde hala, çalışma izni almak isteyen her yabancı, izin değerlendirme kriterlerini karşılamalıdır. Nedir bu kriterler? Minimum 100 bin TL ödenmiş sermaye ve her bir yabancı için 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi. Tabi ki bu konuda muafiyet kapsamında olanları ayrıca aşağıda belirttik.

Kendi Nam Ve Hesabına Çalışan Hangi Yabancılar Çalışma İzni Alabilir?

Kendi adına ve hesabına gerek şahıs gerekse sermaye şirketi kurarak bağımsız çalışan yabancılar vergi numaraları olması kaydıyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması zorundadır. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılmaktadır.

Bu kapsamda bulunan yabancılar için “iş sözleşmesi” alanına ticaret sicil gazetesi, esnaf sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi yabancının işyeri sahibi olduğunu gösterir belgenin taranması, ayrıca otomasyon sisteminde “Yabancı Şirket Ortağı / İşyeri Sahibi” alanının işaretlenmesi gerekmektedir.

Suriyeliler haricinde kendi nam ve hesabından giriş yapıp çalışma iznini kimler alabilir?

Yabancı çalışma izni değerlendirme kriterlerinden muaf olan yabancılar da kendi nam ve hesabına çalışanlar bölümünden işyeri kaydı girip çalışma iznine başvurabilir.

İzin değerlendirme kriterlerinden muaf olan yabancılar kimler;

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Yukarıdaki listedeki kriterlere uygun yabancılar da kendi nam ve hesaplarına çalışıp yabancı çalışma izni alabilirler.

Sermaye ve Türk çalışan koşullarını yerine getirmeyen muafiyet kapsamı dışındaki yabancıların, başvuru yaparken işyeri kaydını kendi nam ve hesabına çalışanlar bölümünden değil yeni işyeri bölümünden yapması gerekir.

Çalışma izni muafiyet belgesi

Kural olarak Türkiye ‘de ikamet edenler çalışma hakkına sahip değildir fakat istisnai olarak mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahibi yabancı kişiler ikamet iznine sahip olması durumunda çalışma hakkını da elde edecektir. Mülteci ve ikincil koruma statüsü kişilere; doğrudan çalışma ve ikamet izni sağlamaktadır. Bu kişilerin de çalışma izninden muaf olduğunu Bakanlığa bildirmesi zorunludur, Bakanlık gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra çalışma izni muafiyet belgesi verecektir. Uluslararası Koruma Kanunu’nda tanımlanan mülteci ve ikincil koruma statüsünden yararlanan kişiler haricinde ikamet izni çalışma izni hakkını vermemektedir. Uluslararası koruma talebinde bulunanlar ve şartlı mülteciler başvuru tarihinden;  geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay sonra çalışma izni almak için başvurması gerekmektedir. Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti sürenin sona ermesiyle veya bakanlık tarafından iptal edilmesiyle sona erer. İUK 15.maddesinde sayılı hallerin gerçekleşmesi durumunda çalışma izni veya muafiyeti bakanlıkça iptal edilir.

Yabancı çalışma izinleri ve şirket kuruluşlarında zaman kaybı yaşamadan tüm işlemlerinizi bizden destek alarak sorunsuz çözebilirsiniz.

5510 sayılı Kanuna göre yabancı işveren bağımsız çalışan ve şirket ortaklarının sigortalılığı

Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır.

5510 sayılı kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince sigortalı sayılmışlardır.

Kimler 4/b Sayılır.
1. Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;,
2. Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar
3. Kollektif şirketlerin ortakları
4. Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları
5. Limited şirket ortakları
6. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları
7. Donatma iştirakleri ortakları
8. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları
9. TC vatandaşı olmayan yabancı uyruklular da ülkemizdeki ticari faaliyetleri nedeniyle 04.10.2000 tarihinden itibaren
10. Kanunun 24. maddesinin “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı bölümünde belirtilen çalışmaları devam ederken belediye başkanlığına seçilenlerin, bu faaliyetlerini belediye başkanlığına seçildiği tarihten sonra da sürdürmeleri halinde, bu çalışmalarını sona erdirmedikleri müddetçe T.C. Emekli Sandığınca irtibatlandırılmadıklarından
4/b sigortalısı sayılırlar.
5510.sayılı Kanunun 6.maddesinde Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; e bendi “Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar …………… 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.” denilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar sigortalı sayılmayacaktır.

1- Türkiye de bağımsız çalışması bulunan, ancak bu çalışmasından önce vatandaşı bulunduğu ülkede sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyen ve prim ödemeye devam eden, bu kuruluşlardan emekli olanlar, çalışma izin belgesi ile birlikte vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödediklerini ve ödemelerinin devam ettiğini veya emekli aylığı aldıklarını gösterir (yeminli tercüme bürolarınca veya mahalli konsolosluklar aracılığıyla tercüme edilmiş) hizmet cetvelini veya aylık aldığını gösterir belgeyi il müdürlüklerimize ibraz etmeleri halinde, 5510 sayılı kanunun 4/b maddesi kapsamında (Bağ kur) zorunlu sigortalı olamayacaklardır.

2- Vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumuna tabi bir çalışması bulunmayan bu kuruluşlardan emekli olmayan veya ülkesinde sosyal güvenlik kuruluşu bulunmayanlardan Türkiye’de bağımsız çalışması bulunanlar 5510 sayılı kanunun 4/b maddesi kapsamında (Bağ kur) zorunlu sigortalı olacaklardır.

3-Türkiye’de bağımsız çalışması bulunan, durumlarını belgelemeyenler için ayrıca bir araştırma yapılmaksızın kayıt ve tescil yapılacaktır.

Danışma Hattı!

Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancılar İçin Çalışma İzni

ile ilgili her türlü sorularınız ve hukuki danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Cep - WhatsApp - imo - Telegram | +90 553 598 8183 | +90 533 574 2550 | +90 546 456 2469

Bilgilendirme!

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle işbu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır.

Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiçbir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Metropol arasında bir danışman-müşteri ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalıdır. Ofisimiz, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

HİZMET TALEBİ

  Adınız/Firmanız

  Email

  Telefon

  Alan

  Konu

  Müsait Olduğunuz Vakit

  Talebiniz alındıktan sonra en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

  Afganistan Post-728-90

  Yoruma kapalı.

  Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımı politikamız için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret ediniz... Tamam Gözat